GEGEVENSBESCHERMING

1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming onderaan deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u onder „Informatie over de verantwoordelijke partij“ in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere via een website gegenereerde gegevens zijn.

De hoster wordt gebruikt voor het nakomen van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het vervullen van zijn serviceverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:

Wrocklage Intermedia GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 28
49479 Ibbenbüren

Contractuele verwerking

Wij hebben een contract voor contractuele verwerking gesloten met de hierboven genoemde provider. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming, die garandeert dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de DSGVO.

3 Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op het internet (b.v. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Notitie over de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:

Campingplatz Dörenther Klippen
Harald Rösch
Münsterstraße 419
49479 Ibbenbüren-Dörenthe

Telefoon: 05451 2553
E-mail: harald.roesch@osnanet.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, adressen, telefoonnummers) vaststelt. (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toelaatbare redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. In het laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Terugtrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

Indien VERWERKING VAN GEGEVENS OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F VAN DE VERORDENING INZAKE GEGEVENSVERWERKING, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RECHTSGRONDSLAG WAAROP ELKE VERWERKING IS GEBASEERD, IS VERVAT IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ REDELIJKE PRIVACY-REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN; R DE VERWERKING DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN RAAKT OF DE VERWERKING IS TEN BEHOEVE VAN DE HANDHAVING, AFPERSING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (KLACHT OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 1 DSGVO).

Indien UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE, HEBT U HET RECHT U TE ALLEN TIJDE TE VERWIJDEREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DIE ADVERTENTIE; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame. ALS U NIET AKKOORD GAAT, WILLEN UW PERSOONSGEGEVENS VOORTS NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE (bezwaar krachtens artikel 21, lid 2, van de GDPR).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van een inbreuk op de GDPR hebben betrokkenen het recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermoedelijke inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of rechterlijk rechtsmiddel.

>

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een geldig, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overdragen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken om inlichtingen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van „http://“ in „https://“ en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U hebt te allen tijde, binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de toetsing hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/is geschied, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering. Als u bezwaar hebt aangetekend overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Geen bezwaar tegen reclame e-mails

  Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en voorlichtingsmateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Ons internetpagina's maken gebruik van zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijvoorbeeld om uw persoonlijke gegevens op te slaan), worden niet op uw computer opgeslagen.  bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op grond van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Als cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring apart informeren en u zo nodig om toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer-URL
 • Hostnaam van de computer die toegang zoekt
 • Tijdstip van het serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om deze gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name de bewaartermijnen, blijven onverlet.

Inlichtingen per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw inlichtingen en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, vraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om deze gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Plugins en tools

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde web fonts die worden geleverd door Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie https://developers.google.com/fonts/faq en de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt